Õpiobjekt: Isiklik hügieen toidukäitlejale

Õigusaktidest ja standarditest tulenevad kohustused

Lisaks üldistele toiduhügieeni nõuetele ja toiduohutuse  põhimõtetele peavad töötajad täitma isikliku hügieeni nõudeid. Need on sätestatud Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse 852/2004 II lisa VIII peatükis.

Kohustused on kirjas kahes punktis:

  1. punkt 1: „Kõik toidu käsitsemise alas töötavad inimesed peavad tagama kõrgel tasemel isikliku puhtuse, kandma sobivat, puhast riietust, vajaduse korral kaitseriietust.“
  2. punkt 2:  „Ühtegi inimest, kes põeb sellist haigust või on sellise haiguse nakkuse kandja, mis võib levida toidu kaudu, näiteks infitseerunud haavad, nahahaigused, põletikud või kõhulahtisus, ei tohi lubada mingis ulatuses toitu käsitseda või siseneda toidukäsitsemisalasse, kui mis tahes otsene või kaudne saastumine on tõenäoline. Kõik nimetatud probleemidega toidukäitlemisettevõttes töötavad isikud, kes võivad tõenäoliselt sattuda toiduga kokkupuutesse, peavad oma haigustest või sümptomitest ja võimaluse korral ka nende põhjustest toidukäitlejat kohe teavitama.“

Vabatahtlikud standardid (ISO 22000:2005, PAS 220:2008, FSSC 22000, IFS, BRC jt) kirjeldavad isikliku hügieeni nõudeid detailsemalt lahti tuginedes Codex Alimentarius põhimõtetele ja tavadele. 

ISO 22000:2005 käsitleb personali hügieeni eeltingimusprogrammide osas alajaotuses 7.2.3.j, kirjeldamata üksikasjalikke juhiseid.

PAS 220:2008 ja FSSC 22000 annavad töötajate hügieeni ja –ruumide üksikasjaliku nõuete kirjelduse peatükis 13. 

BRC nõuded töötajate hügieenile on toodud klausel 7.3 all, kusjuures personali hügieen kuulub standardi põhinõuete (fundamental requirements) hulka. Standardi BRC põhinõuded on need osad süsteemis, mis on täpselt kehtestatud, pidevalt ajakohastatud ning seiratud ning mille puudumine või vajakajäämine süsteemis kahjustab tõsiselt toote terviklikust või ohutust.

Seega kehtestavad vabatahtlikud standardid teema olulisust arvestades detailsemad ja rangemad nõuded kui üleeuroopalised miinimumnõuded.

    <<Eelmine // Järgmine>>