Õpiobjekt: Isiklik hügieen toidukäitlejale

Juhtkonna osa

Kirjalikud isikliku hügieeni reeglid ja protseduurid peaksid olema ettevõtte toiduohutuspoliitika osa ning neid tuleb tutvustada uutele töötajatele sissejuhatava instrueerimise käigus (joonis 20). Heade hügieenitavade pidevaks juurutamiseks tuleb töötajaid koolitada, motiveerida, juhendada ja seirata.

 

 

 

 

 

 

Joonis 20. Töötajaid tuleb juhendada sisse seadud hügieeninõuetest, sh selgitavate märkide kaudu. (25)

Juhtkond peab sõnastama isikliku hügieeni poliitika või reeglid, mis väljendavad juhtimiseesmärke koos peamiste valdkondade loeteluga. See poliitika peaks sisaldama viiteid sobivatele isikliku hügieeni vahenditele, toidukäitlejate õigusaktidest tulenevatele kohustustele ja kehtestatud hügieenireeglitele, sh kätepesu, kaitseriietus, ehete kandmise poliitika ja hügieenireeglid külastajatele.

Personali hügieenipoliitika väljatöötamisel tuleks silmas pidada järgmist:

  • varustada kõik töötajad kirjalike isikliku hügieeni juhistega;
  • selgitada töötajatele ja külalistele, millised on hea isikliku hügieeni reeglid;
  • juurutada süsteem uute töötajate esmaseks hügieenialaseks juhendamiseks ning edasiseks toiduhügieenialaseks koolitamiseks kooskõlas ettevõtte enesekontrolliplaaniga;
  • külaliste (sh  omanike, töövõtjate) instrueerimine isikliku hügieeni reeglitest, millest tuleb kinni pidada ja kindlustada, et külaliste järgi kohasel viisil vaadatakse (nt määrata kord, kes ettevõtte inimestest külalisi saadab);
  • selgitada toidukäitlejatele nende õigusaktidest tulenevast kohustusest teavitada tööandjat/juhtkonna esindajat nakkushaigustest ja potentsiaalsetest nakkusohtlikest olukordadest;
  • eemaldada nakkushaiged või potentsiaalselt nakkusohtlikud toidukäitlejad toiduga töötamast;
  • kindlustada, et on olemas planeeritud seireprogramm koos sobivate korrigeerivate tegevustega (ümberõpe) isikliku hügieeni reeglite efektiivse juurutamise hindamiseks ning kontrollida piisavate hügieenivahendite  olemasolu kätepesu jm nõuete täitmiseks.

<<Eelmine // Järgmine>>