Õpiobjekt: Isiklik hügieen toidukäitlejale

Personalivalik

Kindel alus kõrgel tasemel hügieeni kindlustamiseks luuakse sobivate töötajate valimise ning piisava koolituse võimaldamisega.

Eduka värbamise esimeseks etapiks on tööpakkumise ametikirjelduses vastutuse taseme ja vajalike oskuste sõnastamine. Töökohale kandideerija peab mõistma, et koos ametioskustega ootab tööandja temalt ka häid hügieenihoiakuid ning –nõuetest kinnipidamist.  Juba töölesoovijate intervjueerimisel võiks silmas pidada järgmisi punkte: toidukäitlejatel

  • peaks olema puhas, korrektne välimus;
  • peaks olema hea hambahügieen;
  • peaks olema lühikeste küüntega puhtad käed, ei võiks olla märke harjumusest küüsi närida;
  • peaks olema usk hügieeni vajalikkusesse;
  • ei või olla nahainfektsioone;
  • ei võiks olla liigselt ehted või augustamist.

 

 

 

 

 

 

Joonis 21. Töölevärbamisel tuleks tähele panna, kas kandieerijal on ebahügieenilisi harjumusi (26)

Inimesed, kes ei võta vaevaks intervjuul korralikult välja näha, ei pruugi täita ka toidu käitlemiskeskkonnas esitatud nõudeid. Inimesed peaksid väljendama entusiasmi ja omama kandideeritavale ametikohale sobivat hoiakut, eriti keskastme töötajate puhul on hügieeniteadlikkus ja vastav kvalifikatsioon olulised.

Enne töökohale asumist  tuleb töötajat juhendada hügieeniga seonduvate nõuete, töövõtete ja muu käitumise osas. Tuleb informeerida kohustuslike hügieenikoolituste osas ning selgeks teha, et hügieenireeglite nõuete täitmata jätmine on karistatav. On oluline rõhutada, et töötajal on õigusaktidest tulenev kohustus informeerida tööandjat terviseprobleemidest, mis võiksid kahjustada toidu ohutust.

Pärast hügieenikoolitusel osalemist tuleb julgustada töötajat õpitut ellu rakendama. Kõrgetasemelise hügieeni saavutamiseks on olulised efektiivne juhendamine, järelvaatus ning kompetentsuspõhine testimine. Kompetents on tegevuses väljenduv teadmiste, oskuste ja hoiakute kogum, mis on eelduseks tööosade ja tööülesannete edukaks täitmiseks. Seega tuleb anda hinnang, kas töötaja hügieeniteadmised ja –hoiakud on ka igapäevastes töödes ning tegemistest näha.

<<Eelmine // Järgmine>>