Õpiobjekt: Isiklik hügieen toidukäitlejale

Tervislik seisund, haigused ja vigastused

Tööle asujal peab olema kehtiv tervisetõend

Eesti Toiduseadus  § 28. „Töötaja tööle lubamine“ punkt 1 „Toitu käitlev töötaja ning oma tööülesannete tõttu toiduga või selle käitlemisvahenditega kokkupuutuv töötaja, samuti toidu käitlemisruume puhastav töötaja peab nakkushaiguste tuvastamiseks ning nende leviku tõkestamiseks käima enne töösuhte algust ja olenevalt riski hindamise tulemustest ka töösuhte ajal korrapäraselt tervisekontrollis ning tal peab vastavalt nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadusele olema kirjalik tervisetõend.“ Punkt 4 ütleb: „Töötajat, kellel puudub kehtiv tervisetõend, kes võib levitada nakkusetekitajaid või parasiite või kellel on toiduohutuse seisukohalt ohtlik muu tervisehäire või haigus, ei tohi lubada tööle, kus ta võib toitu saastata.“

Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadusest tulenevalt nõuavad tööandjad enne tööle asumist kirjalikku tervisetõendit nakkushaiguste suhtes tervisekontrolli läbimise kohta. Töötamise ajal saadetakse töötajad vastavalt riskihindamise tulemustele korrapärasele tervisekontrollile, sealhulgas iga kahe aasta järel kopsude röntgenuuringule toitu käitlevad töötajad ning oma tööülesannete tõttu toiduga või selle käitlemisvahenditega kokku puutuvad töötajad. Sama kehtib toidu käitlemisruume puhastavate töötajate, praktikat sooritavate või täienduskoolituses osalevate õpilaste, üliõpilaste ja töötajate kohta. Tööandja säilitab kirjalikku tervisetõendit  vähemalt kolm aastat.

Sarnaselt EL määrusele 852/2004 keelavad vabatahtlikud standardid teatud haigustega inimeste pääsu toidu käitlemisalale (vt joonis 2). Kui on oht, et haiged, haiguskahtlased või toiduga edasi kanduda võiva haiguse kandjad võivad saastata toitu, ei või lubada neil siseneda ühelegi toidu käitlemisega seotud alale. Iga selline inimene peab koheselt teatama juhtkonnale haigusest või haiguse sümptomitest.

Olukorrad, millistest tuleb teatada juhtkonnale, selleks et kaaluda meditsiinilist läbivaatust ja/või võimalikku toidu käitlemise alalt eemaldamist, on:

  • kollatõbi
  • diarröa
  • oksendamine
  • palavik
  • kurguvalu koos palavikuga
  • nähtavalt infitseerunud nahavigastused (paised, lõikehaavad jne)
  • eritised kõrvast, silmast või ninast.

 

 

 

 

 

 

Joonis 2. Töötaja, kes oksendab või kellel on diarröa, ei või siseneda toidu käitlemise alale (7)

<<Eelmine // Järgmine>>