Õpiobjekt: Isiklik hügieen toidukäitlejale

Viited lisamaterjalidele

Siit leiate viiteid toidukäitlejate isikliku hügieeniga seonduvatele täiendatavatele materjalidele

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 852/2004 Toiduainete hügieeni kohta http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:199:0039:0057:ET:PDF

Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus

https://www.riigiteataja.ee/akt/12769931?leiaKehtiv

 

Toiduseadus https://www.riigiteataja.ee/akt/12951198?leiaKehtiv

Terviseameti kodulehekülg http://www.terviseamet.ee/

 

Euroopa Toiduohutusameti kodulehekülg http://www.efsa.europa.eu/

<<Eelmine